Skip to content Skip to footer

Czynności prawne związane ze stosunkiem małżeństwa i odpowiedzialność małżonków.

Zawierając związek małżeński, strony mogą złożyć dodatkowe oświadczenia woli, które wpłyną w podział majątku przynależnego do każdej ze stron. Jednocześnie zabezpieczyć można prawa majątkowe dzieci i współmałżonków po ustaniu związku małżeńskiego.

Ustalenie gwarancji na majątku stron

Aby zagwarantować stan posiadanego majątku, strony mogą sporządzić intercyzę małżeńską. W kancelariach notarialnych spisuje się majątek małżonków, do którego chcą one zastrzec swoje prawa tak, aby nie wchodził o w skład współwłasności. Często jest to stosowane, kiedy małżonkowie mają różnicy status materialny i istnieje ryzyko utraty zgromadzonych środków po orzeczeniu rozwodu.

Intercyza jest coraz częściej zawierana przed zawarciem związku małżeńskiego. Kancelaria notarialna prowadzi takie działania w przypadku małżonków prowadzących działalność gospodarczą. Ułatwia to sprawne zarządzanie firmami bez zmiany struktury we własności.

Regulacja praw dzieci urodzonych w wyniku związku małżeńskiego

Po zakończeniu małżeństwa dzieci muszą być otoczone ochroną. Świadczenia alimentacyjne mogą być ustalone dobrowolnie i pomocna w tym jest kancelaria notarialna. Strony zobowiązują się do określonej wysokości wypłat na rzecz dzieci. Takie porozumienia przyspieszają proces porozumienia pomiędzy stronami i wypłaty stałych świadczeń.

Kancelaria notarialna może również sporządzić akt notarialny, w którym strony zgadzają się na możliwość egzekucji notarialnej w przyspieszonym tempie. W tym wypadku nie jest wymagana droga sądowa do przywrócenia wypłat alimentacyjnych.

Ustalenie stosunków majątkowych po zakończeniu małżeństwa

Rozpad małżeństwa wymaga również uporządkowania praw majątkowych do części wspólnego majątku. Pracownik kancelarii notarialnej może sporządzić akt notarialny z ustaleniami stron i warunkami podziału majątku. Forma taka ułatwia egzekwowanie praw przed sądem, jeżeli zostaną naruszone prawa współmałżonków.

Oprócz wytycznych do podziału majątku strony mogą również określić inne działania dokonywane w przyszłości. W skład takich zobowiązań wchodzą świadczenia alimentacyjne oraz zobowiązania finansowe powstające podczas trwania związku. Chodzi tu o kredyty i stałe raty na zakup określony świadczeń pieniężnych płaconych w długim czasie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl